รายงานการประเมินตนเอง SAR
SAR โรงเรียนวัดรังสิต ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.29 MB
SAR โรงเรียนวัดรังสิต ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.55 MB
SAR โรงเรียนวัดรังสิต ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.47 MB