ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://watrangsitschool.ac.th/mainpage
https://web.facebook.com/wrs.watrangsitschool