โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 สัปดาห์ที่ ๑๖

-ส่งแผนตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

-ตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

-เยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

-พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและวัด

-ตรวจสอบงานอาหารกลางวัน

-กิจกรรมจิตอาสา

-กิจกรรมตักบาตร

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล