กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพงศกรณ์ เชื้อโฮม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : phongsakorn_6655@hotmail.com

นางสาวสิทธการย์ เทียบศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2