วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดรังสิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักแก้ปัญหา
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นคนดีของสังคม
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข


ปรัชญา

"การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต"