อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ

วรส.
สีประจำโรงเรียน

“ ส้ม - น้ำเงิน ”