โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ

วรส.
สีประจำโรงเรียน

“ ส้ม - น้ำเงิน ”