ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                    โรงเรียนวัดรังสิต ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง โดยเริ่มแรกได้อาศัยสถานที่ศาลาการเปรียญของวัดรังสิต เป็นสถานที่เล่าเรียน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ดำรงอยู่ด้วยเงินประถมศึกษา มีครู จำนวน 3 คน และนักเรียน จำนวน 78 คน     มีนายอู๊ด ลำดวน  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยมีพระอธิการเสียง เจ้าอาวาสวัดรังสิต เป็นผู้อุปการะ

พ.ศ. 2479 ทางราชการแต่งตั้งนายประสิทธิ์  เจริญชอบ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2482 ทางราชการแต่งตั้งนายสมบุญ สุขารมย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2483 ทางราชการแต่งตั้งนายแสวง  บุญยพรรค มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2485 ทางราชการแต่งตั้งนายเกิด  กันเกษพิมพ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2487 ทางราชการแต่งตั้งนายสมพงษ์  คะเณจร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2489 ทางราชการแต่งตั้งนายกวี  กันเกษพิมพ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2490 ทางราชการแต่งตั้งนายกัมพล  สุขศาสตร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2491 ทางราชการแต่งตั้งนายฟู  สภานนท์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2496 ทางราชการแต่งตั้งนายทองหล่อ ศรียุคุณธร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2498 ทางราชการแต่งตั้งนายบำรุง สมจิต มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่         
พ.ศ. 2499 โดยความช่วยเหลือของ จอมพลผิน ชุณหวัน ได้รับเงินงบประมาณจากคลัง จำนวน 20,000 บาท และได้                      อาคารเรียนพระปริยัติธรรม มารวมกัน  สร้างเป็นโรงเรียน แบบ ป.1ก ขนาดกว้าง 9 เมตร และยาว 24 เมตร                      และเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2501  ได้รับงบประมาณ จำนวน 15,000 บาท และได้รับเงินจากเจ้าอาวาส                      คณะครู และประชาชนอีก จำนวน 1,975 บาท จึงได้ต่อเติมจนเสร็จ ขณะนั้นมีครู จำนวน 6 คน นักเรียน                          จำนวน 195 คน
พ.ศ. 2505 ทางราชการแต่งตั้งนายนพ  ตะกรุดทอง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2507 ทางราชการแต่งตั้งนายประทวน สำเนียง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2508 ทางราชการแต่งตั้งนายนพ  ตะกรุดทอง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2510 ทางราชการแต่งตั้งนางละออง  การสาสนะ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ในเดือนกันยายน 2512 ได้ร่วมกับคณะ                  ครูและประชาชน ร่วมกันสร้างโต๊ะ – ม้านั่ง จำนวน 60 ชุด
พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 300,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 015 จำนวน 6 ห้องเรียน และ                  ส้วม 2 หลัง จำนวน 10 ที่นั่ง และ ได้มีผู้บริจาคเงินทำส้วมใต้บันได ในปีนี้ ได้เปิดทำการเรียนการสอนใน                        ระดับชั้นเด็กเล็ก เดือน มิถุนายน 2516 ได้รับงบประมาณ จำนวน 2,500 บาท ถมทรายใต้ถุนอาคารเรียน และ                  ในเดือนกรกฎาคม ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 015 จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 9,000 บาท และได้รับเงินจาก                      การจัดงานชุมชนศิษย์เก่า จำนวน 14,372.75 บาท มารื้อป้ายอาคารเรียนแบบ ป.1ก มาปลูกเป็นโรงอาหาร                    โดยทางวัดอนุญาตให้ใช้ที่ดินประมาณ 5 ไร่ เพื่อการเรียนการสอน
พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2519 ทางราชการแต่งตั้งนายมานิตย์ เนื่องรักษา มาดำรงตำแหน่ง รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2520 ทางราชการแต่งตั้งนายรมย์  ช้างแก้ว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2531 ทางราชการแต่งตั้งนายบรรจง พวงผกา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท
พ.ศ. 2548 ทางราชการแต่งตั้งนายวิชิต แสงสุริยันต์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต
พ.ศ. 2552 ทางราชการแต่งตั้งนายมานิต ปรีชาหาญ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต

       วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นายอนุ  อนุศาสนนันทน์ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายงานการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย เป็นจำนวนเงิน 755,700 บาท และโครงการก่อสร้างโดมหลังคา จากสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก
พ.ศ. 2557 ทางราชการแต่งตั้งนางปรานี  อัมระปาล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต
พ.ศ. 2558 ทางราชการแต่งตั้งนายวิชัท  ขุนอินทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต
พ.ศ. 2562 
ทางราชการแต่งตั้ง นางเสาวนีย์  ดาบทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต
                เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562