พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความรู้ความสามารถ
      ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
  2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทางกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและ
      วัฒนธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป้าประสงค์
 
  1. ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความสามารถขั้นพื้นฐาน
      สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ผู้เรียนทุกคนมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเพียรพยายาม มีสัมมาคารวะ
      มีความซื่อสัตย์สุจริต
  4. ผู้เรียนทุกคนรู้จักประหยัดอดออม
  5. ผู้เรียนทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  6. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
  7. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในวิชาชีพ เพื่อใช้ประกอบอาชีพ