โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ณัฐพล อำพันแสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุกฤตา เจริญชีพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1