โรงเรียนวัดรังสิต
โรงเรียนวัดรังสิต หมู่7   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 025363777
คณะผู้บริหาร

นางเสาวนีย์ ดาบทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา