วีดีโอ​การสอนของครู สัปดาห์ที่ 1-9
วีดีโอ​การสอนของครู
คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 1-2
 
https://youtu.be/VLDQARtAFxo
ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วยตัวเรา
https://youtu.be/5lMfpv75PlA
ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วยตัวเรา
https://youtu.be/CDoQapnx0DY
ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วยตัวเรา
https://youtu.be/NbDxPcBx3-M
ระดับชั้นอนุบาล 3  หน่วยตัวเรา
https://youtu.be/mp-wkUbU1n4
ระดับชั้นอนุบาล 3 นิทาน
https://youtu.be/bat29eF1k8k
ระดับชั้นอนุบาล 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
https://youtu.be/QKOTZLRNtMY
ระดับชั้นอนุบาล 3 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์
https://youtu.be/9qgpa34YBK8
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/3GwakMFHh5Y
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
https://youtu.be/MM4VoBU2d_I
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
คณิตศาสตร์ ป.2 การเปรียบเทียบจำนวน
https://www.youtube.com/watch?v=-kMkcfIwXEY
ประวัติศาสตร์ ป.2 ช่วงเวลา
https://www.youtube.com/watch?v=pZ8VtN3NExU
ประวัติศาสตร์ ป.3 การนับศักราช
https://www.youtube.com/watch?v=h-gk5vLzlFs
คณิตศาสตร์ ป.3 การเรียงลำดับจำนวน
https://www.youtube.com/watch?v=zWVvh29tQwk
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/YwpIFaiGkyA
วิชาภาษาไทย ป.3
https://youtu.be/n_WuAOZ4K6Q
วิชาสังคมศึกษา ป.3
https://youtu.be/3lGRUwRm5wg
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=hYREsatpkwQ&t=9s
วิชาสุขศึกษา ป.3
https://youtu.be/2RLpEbSiUtk
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=EEr9YSHrWWc
วิชาสุขศึกษา ป.4
https://youtu.be/7MMc600tOiA
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=i8UlHlnaOlc
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://youtu.be/6S5lgsq1Qe8
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
ภาษาไทย ชั้น ป.4 คำบุพบท
https://www.youtube.com/watch?v=2NcRKFNO69g
ภาษาไทย ชั้น ป.4 คำควบกล้ำ
https://www.youtube.com/watch?v=tdbHRvla_5A
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=TsENkNtkhPI
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
https://youtu.be/LUmZtMI5pYg
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/RogqYfQ_pQk
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=cOVTWskS55Y
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=U9ml0LeH0e0
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
https://youtu.be/EfexKkddS2Q
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6
https://youtu.be/qSnffeIyr18
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/rAYnlt3agwU
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/-ZRGgu5Qn84
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/RewILe-Xo7o
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
   

 

คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 3-4
 
https://youtu.be/ldtj1XEyBWw
ชั้นอนุบาล 2 สื่อการสอนออนไลน์หน่วย หนูทำได้
https://youtu.be/LQyoM4SlXaw
ชั้นอนุบาล 2 ใบงานหน่วยที่ 4 หนูทำได้
https://youtu.be/IHCS8g2-XaM
อนุบาล 2 การตัดและพับ  กระดาษ
https://youtu.be/DA9KGD29Sqk
อนุบาล 2 หนูทำได้
https://youtu.be/-gjOlUhuSTs
อนุบาล 3  หน่วยที่ 4 หน่วยหนูทำได้
https://youtu.be/-gjOlUhuSTs
อนุบาล 3  หน่วยที่ 4 หน่วยหนูทำได้
https://youtu.be/1hgCStXlkT8
สังคม ป.2 การอยู่ร่วมกัน 1
https://youtu.be/WCUCKjj_MHQ
สังคม ป.2 การอยู่ร่วมกัน 2
https://youtu.be/y4xJlCFkiZA
วิทยาศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/_tpm9d7C3TA
English ป.2 number
https://youtu.be/4JsYRjA3liw
English ป.2
https://www.youtube.com/watch?v=jl1SsU_8dGA
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้น ป.3
https://youtu.be/rjCNtnwLUXw
วิชาสังคมศึกษา ป.3 เรื่องพุทธประวัติ
https://youtu.be/81lEPXW1HKs
วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่องประเภทของประโยค
https://youtu.be/spJ6ywBcWW0
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3
https://youtu.be/3Ekg8jv4V8A
English ป.3 Verb เติม ing
https://www.youtube.com/watch?v=tIUVLW3PNEQ
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.4
https://youtu.be/_tJd6iOIblg
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/8RtgZlWHvZw
วิทยาการคำนวณ ป.4 ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
https://youtu.be/rf3B8A2iB-g
ภาษาไทย ชั้น ป.4 อักษรนำ 1
https://youtu.be/f5bbeYcmpEE
ภาษาไทย ชั้น ป.4 อักษรนำ 2
https://youtu.be/KZNyr4Xq3Js
คณิตศาสตร์ ป.4 การบวกจำนวนหลายหลักมีการทด
https://youtu.be/ZOLsO2_k4CM
คณิตศาสตร์ ป.4 การลบจำนวนหลายหลักมีการกระจาย
https://youtu.be/a_FLVsfJnmE
คณิตศาสตร์ ป.4 การบวกและการลบ
https://youtu.be/5gCnluKzXMM
วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง การจับใจความสำคัญจากการฟังและการดู
https://youtu.be/jkXnhYq9DOI
English ป.5
https://youtu.be/C5UPF-ruX9s
คณิตศาสตร์ ป.5 เศษส่วน 1
https://youtu.be/Yt0rM9W8rkE
คณิตศาสตร์ ป.5 เศษส่วน 2
https://youtu.be/0HewhNOz9yk
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
https://youtu.be/1al5ud-LONs
คณิตศาสตร์ ป.5 แบบฝึกหัด
https://youtu.be/vq1iY3918DM
วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
https://youtu.be/DodRrctxoJM
English ป.6 เพิ่มเติม 2
https://youtu.be/p08-egdXOTI
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
https://youtu.be/zweh6MUdzTw
คณิตศาสตร์ ป.6 การแยกตัวประกอบ 3
https://youtu.be/DhhpFCFuR1c
คณิตศาสตร์ ป.6 การแยกตัวประกอบ 4
https://youtu.be/VLzhEphTF58
วิทยาการคำนวณ ป.6 การทำงานแบบวนซ้ำ


คลิปวีดิโอการสอนของครุ สัปดาห์ที่ 5-6
 
https://youtu.be/6aTmuqJz4y0
อนุบาล 2 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
https://youtu.be/mEKq47s0ANA
อนุบาล 2 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
https://youtu.be/JDVTAxW8vFY
อนุบาล 2 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
https://youtu.be/-S5yi7Xh4vs
อนุบาล 3 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
https://youtu.be/cSbodynAang
อนุบาล 2 หน่วยมีสุข
https://youtu.be/H2XxiTYEx4s
อนุบาล 2 ครอบครัวมีสุข
https://youtu.be/35t6fqRGlt8
อนุบาล 2 หน่วยครอบครัวมีสุข
https://youtu.be/ruux_YT7mAQ
อนุบาล 3 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
https://youtu.be/Q3FGoF1ZK6w
อนุบาล 3 กิจกรรมยำไข่เจียว
https://youtu.be/1tEScZIUX30
อนุบาล 3 หน่วยครอบครัวสุขสัขสันต์
https://youtu.be/awzut_PYR9k
วิชาประวัติศาสตร์ ป.1

 
https://youtu.be/gDazU8s_8Ss
วิชาภาษาไทย ป.1

 
https://youtu.be/FcSS7oq63pQ
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
https://youtu.be/81R81VHAB-M
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/-wji0TYt-p0
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/T-oZA1w0vL0
วิชาประวัติศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/iQltyfiTHeU
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/6jX5f1mAO-4
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/k3s5p8Gvndo
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
https://youtu.be/_acTC0dBxe8
วิชาสังคมศึกษา ป.2
https://youtu.be/i9U-mCHGK1s
วิชาสังคมศึกษา ป.2
https://youtu.be/pDIACzlvTzo
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
https://youtu.be/tX3Z4ckM_PE
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/fT3uTszr3Aw
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/ANAplp7m9kg
วิชาสังคมศึกษา ป.2
https://youtu.be/fGYQGG4qurw
วิชาสังคมศึกษา ป.2
https://youtu.be/QcbFEKcvTbA
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=uvVgZmWnY6g
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/QYA_dN8TI6k
วิชาภาษาไทย ป.3
https://youtu.be/jiH5TFSAOb4
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=FmQzdqTt5qA&t=1s
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/I8pXNFzAxUw
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/ucHTSB0oIm4
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/phgCO3VMUaw
วิชาภาษาไทย ป.3
https://youtu.be/NmqnL8UkNQg
วิชาสังคมศึกษา ป.3
https://youtu.be/3sX3jfsfd14
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/J40djjn0t6I
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=ErD6APMyCDc
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://youtu.be/kdt0i0zGi1E
วิชาภาษาไทย ป.4
https://youtu.be/JnnuDP5SVpI
วิชาภาษาไทย ป.4
https://youtu.be/uUvchQXSfPg
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/9g45HpBZ3cw
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/SA689Z6QxuM
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/JcTaKoJxGXY
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4
https://youtu.be/uTQSnTcYyoo
วิชาภาษาไทย ป.4
https://youtu.be/tPCw-e97rMs
วิชาภาษาไทย ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=DTWTZpSFT30
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://youtu.be/QtnNzZFVHIg
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=hxckpbG4M_w
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://youtu.be/1zPhASmKj78
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/MCBByAjqqoQ
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/J7jPpyKrlnA
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://youtu.be/1D2_8uQCVJI
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/mhMDYswTq-c
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/SMi38IVyBxs
วิชาภาษาไทย ป.5
https://youtu.be/W54ifcJZ5Hw
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
https://youtu.be/U8vZXhojNKU
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/p-XGSNtBzqE
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/siOtppsPCl0
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
https://youtu.be/oEiTYHhYwrg
วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ป.6
https://youtu.be/zotbP6bq040
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/lO6Z3-naWBc
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/3WixjxQKcpA
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/-Nv7PUDwg44
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/BxXZWWfNqYg
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/DKbgmY07_x8
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6
https://youtu.be/S4FYypeTgeg
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
https://youtu.be/V2axztCmhBc
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/JPE63YekpEM
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/8ydYCi5f6QA
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/ud8InPP9O8U
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/qrhchMh2qv0
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/LeFQ4IcX3xI
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6
     


คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 7

https://www.youtube.com/watch?v=PGHSB_jnAsQ
อ.2 กิจกรรมสร้างสรรค์
https://www.youtube.com/watch?v=I3-zYi6tNiw
อ.2 บัตรคำฝึกนับตัวเลข 1-10
https://www.youtube.com/watch?v=heFiFldcle0
อ.3 กิจกรรมนิทานสร้างสรรค์
https://www.youtube.com/watch?v=rcTVe6C6s_4
อ.3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
https://youtu.be/ZbVd06oDetA
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/X5uoArVv4cA
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/dCi5w_reLtk
วิชาภาษาอังกฤษ ป. 1
https://youtu.be/pJnonj0HdXY
วิชาภาษาอังกฤษ ป. 1
https://www.youtube.com/watch?v=PGvkvTitV58
วิชาภาษาไทย ป. 1
https://www.youtube.com/watch?v=DmPiYzxqzQk
วิชาภาษาไทย ป. 1
https://youtu.be/IVmig997cdA
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1,2,3
https://www.youtube.com/watch?v=OaE2lEI2Sc0
วิชาภาษาไทย ป. 2
https://www.youtube.com/watch?v=cUhHaldDxd0
วิชาภาษาไทย ป. 2
https://youtu.be/ROM7dpGYoQE
วิชาสังคมศึกษา ป. 2
https://www.youtube.com/watch?v=opLjFHDpJn4
วิชาสังคมศึกษา ป. 2
https://www.youtube.com/watch?v=7WqUKRqAKmc
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=Kh4oYLuoOJE
วิชาภาษาอังกฤษ ป. 3
https://youtu.be/MtuugG0X6iE
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/T97QDXjwgtw
วิชาสังคมศึกษา ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=CQi7ZDENpus
วิชาภาษาไทย ป. 3
https://youtu.be/aRfDowXP7Wo
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=BMCv9SlP49M&t=145s
วิชาภาษาอังกฤษ ป. 4
https://youtu.be/dK74fK1F0aE
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/zlPhkWH9XBQ
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=tj_Z5zvHkGk
วิชาการงานอาชีพ ป.4 (1)
https://www.youtube.com/watch?v=mIStQFvKysY
วิชาการงานอาชีพ ป.4 (2)
https://youtu.be/EDlLl8vE02s
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=rgCl252fkVs
วิชาศิลปะ ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=DAtkmrNP22w
วิชาศิลปะ ป.4
https://youtu.be/4KeYJXuJioc
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
https://youtu.be/CU1HkLzTw1I
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/0DJlAXgMAMM
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=44zZM0l5n4c
วิชาภาษาอังกฤษ ป. 5
https://www.youtube.com/watch?v=ZEC8Uvuw1A0
วิชาภาษาไทย ป. 5
https://www.youtube.com/watch?v=-FUbiGab5Ww
วิชาภาษาไทย ป. 5
https://youtu.be/J5rBIjRpBy4
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/-8O2kaaLW2k
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=tk3xbWJULtE
วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6
https://youtu.be/zqvFxp-b4Z0
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
https://www.youtube.com/watch?v=aEw8OlgQRLw
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

คลิปวีดิโอการสอนของครู สัปดาห์ที่ 9

https://youtu.be/FP_z51akE4E
อนุบาล 2/1 หน่วยฝน
https://youtu.be/tWOfrBOyYig
อนุบาล 2/1 หน่วยฝน
https://youtu.be/qkt0EfvVVQg
อนุบาล 2/2 หน่วยฝน
https://youtu.be/EsCa-h69W-w
อนุบาล 2/2 หน่วยฝน
https://youtu.be/J9TWaxsltdE
อนุบาล 3/1 หน่วยฝน
https://youtu.be/VmpV_-_b_54
อนุบาล 3/1 กิจกรรมศิลปะ การร้อยหลอด
https://youtu.be/66iuIjIjVfY
อนุบาล 3/2 หน่วยฝน
https://youtu.be/UtRTGlaiqzQ
อนุบาล 3/2 นิทานเมฆฝน
https://youtu.be/0HArGQZ9C6M
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
https://www.youtube.com/watch?v=owPAEcq1K4A
วิชาสังคมศึกษา ป.1
https://youtu.be/zDBC8NO7M2Y
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
https://youtu.be/u3WeI8AoXGs
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/5J5kvyQ-mhw
วิชาภาษาไทย ป.1
https://youtu.be/nAq_zyisW4E
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/fXSt00kGnrg
วิชาภาษาไทย ป.2
https://youtu.be/iKhH-71__Uk
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
https://youtu.be/VZSwqhG8MN8
วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/5Bwlkr_XVw0
วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
https://youtu.be/KEID93ZfU1A
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://www.youtube.com/watch?v=WZGAzYmUvKI
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
https://youtu.be/CR-1Nhi-wo4
วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/qBBlS5slSeQ
วิชาสังคมศึกษา ป.3
https://youtu.be/lr-buoC17WM
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/F7RILa1DiSU
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
https://youtu.be/fXSt00kGnrg
วิชาภาษาไทย ป.3
https://youtu.be/rDNbTFcDIYY
วิชาภาษาไทย ป.4
https://youtu.be/PtnrMptw5Mg
วิชาภาษาไทย ป.4
https://www.youtube.com/watch?v=uMyU2YxuVjc
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
https://youtu.be/3ePO0f_2SUk
วิชาสังคมศึกษา ป.4
https://youtu.be/YJZuVK_beqQ
วิชาวิทยาศาสตร์ 4
https://youtu.be/GEF5PEX98uo
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/DzwrVpReUFg
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
https://youtu.be/KuAJEzSa1W4
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://youtu.be/dxMytoEL9pA
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=TQJ2HIq3UGI
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
https://youtu.be/_DseIiZ-HFw
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
https://youtu.be/iySlAYEhHnM
วิชาสังคมศึกษา ป.5
https://youtu.be/ZO7tX8RG7H4
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
https://www.youtube.com/watch?v=SwLGO-DDKQI
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
https://youtu.be/sdsaOcSXOT0
วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6
https://youtu.be/DWAkIVcjobU
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/WQ1u7Ha3yTw
วิชาประวัติศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/EdhAqnk4feY
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/7xSQovBjm_c
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
https://youtu.be/_-ZTge8rt_M
วิชาภาษาไทย ป.6
https://youtu.be/mXZ9I1UU25U
วิชาภาษาไทย ป.6